26 กรกฎาคม 2556 

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 


กำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ  (แบบปกติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี               ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี โดยพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น

               ในการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วช. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าดำเนินการ ดังนี้

               1.  จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ 1 ชุด

                    1.1  หนังสือนำจากหน่วยงานภาครัฐ

                    1.2  แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6)

                    1.3  แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

               2.  จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช)/โครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)] ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ วช. อย่างละ 2 ชุด

               3.  จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)

                    3.1  แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี

                    3.2  ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย พร้อมไฟล์แนบ (ต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย)

               4.  หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานท่าน และจะยึดถือข้อมูลของหน่วยงานที่ส่งผ่านระบบ NRPM เป็นหลักในการประเมินผล โดยจะไม่ส่งข้อมูลกลับให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ วช. ประเมินผลไม่สนับสนุนให้ทำวิจัยและนักวิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ วช. แล้ว แต่จะรับพิจารณาให้ทันทีเมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และมีงบประมาณเพียงพอ ที่จะสนับสนุนข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วดังกล่าว เนื่องจาก วช. จำเป็นต้องเร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำงบประมาณการวิจัยแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และดาวน์โหลดคู่มือฯ/แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย (http://eval.nrct.go.th) นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 หากพบว่ายังติดค้างจะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)


หมายเหตุ : ในการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี  ทาง วช. จะไม่เปิดรับข้อเสนอการวิจัยครั้งที่ 2 (ข้อเสนอการวิจัยล่าช้า) และข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานภารครัฐที่ได้ปรับปรุงแก้ไข หากพ้นกำหนดระยะเวลา วช. จะปิดระบบทันทีและถือว่าท่านไม่ประสงค์จะจัดส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว


 


ข่าว ประกาศจากภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
ประกาศโดย admin (สตว.) (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556 อ่านแล้ว 6850  ครั้ง)